تگ

تکالیف

25 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز سوم

امروز مورخ ۹۸/۷/۳ تکالیف دانش آموزان پایه چهارم به شرح زیر است…

ادامه مطلب

25 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز سوم

امروز مورخ ۹۸/۷/۳ تکالیف دانش آموزان کلاس ششم به شرح زیر است…

ادامه مطلب

25 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز سوم

امروز مورخ ۳/۷/۹۸ تکالیف دانش آموزان پایه پنجم به شرح زیر است…

ادامه مطلب

25 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز سوم

امروز مورخ ۹۸/۷/۳ تکالیف دانش آموزان کلاس دوم به شرح زیر است…

ادامه مطلب

25 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز سوم

امروز مورخ ۹۸/۷/۳ تکالیف دانش آموران به شرح زیر است…

ادامه مطلب

25 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز سوم

تکالیف امروز مورخ ۹۸/۷/۳ به شرح زیر است.

ادامه مطلب

23 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز دوم

تکالیف روز دوم مورخ ۹۸/۷/۲ به شرح زیر است …

ادامه مطلب

23 سپتامبر · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تکالیف روز دوم

تکالیف روز دوم مورخ ۹۸/۷/۲ به شرح زیر است …

ادامه مطلب