لیست صبحانه و ناهار دی ماه ۹۸ در مدرسه

والدین گرامی صبحانه و ناهار به تعداد دانش آموزانی که درخواست داشته اند تهیه می شود و مابقی عزیزان هم باید طبق برنامه زیر ناهار با خود بیاورند. صبحانه طبق برنامه لازم نیست ولی سالم و استاندارد بودن ضرورت دارد.

لیست صبحانه و ناهار در دی ماه ۹۸ :

لیست صبحانه و ناهار دی ماه