تکلیف روز پنجاه و هشتم

دیکته شب از اول تا قسمتی که تدریس شده نوشته شود. تمرین شمارش چندتا چندتا و جدول ضرب انجام شود.