تکلیف روز پنجاه و نهم

پیک حل شود. جدول ضرب تمرین شود.