تکلیف روز شصت و یکم

کاربرگ ریاضی برای روز سه شنبه کامل شود. صفحه ۷۲ و ۷۳ کتاب ریاضی حل شود. کاربرگ مرور از درس ۴ و ۵ علوم گرفته می شود.