تکلیف روز شصت و یکم

10 مثال برای روش تقریب ریاضی زده شود. از اول تا درس ۱۱ مطالعات اجتماعی مرور شود و آزمونک از خود گرفته شود. ۱۰ آیه سوره یاسین برای ۹۸/۱۰/۲۵ تمرین شود.