تکلیف روز شصت و یکم

باقیمانده رونویسی درس ۱۰ به همراه لغات سخت نوشته شود. از کتاب ریاضی صفحه ۶۵ ده سوال درآورده شود. ادامه رسم قرینه شکل صفحه ۷۱ کشیده شود. پیک حل شود.