تکلیف روز شصت و یکم

علوم هم کتاب و هم دفتر خوب مطالعه شود. ۱۰ سوال مهم علوم در دفتر مشق نوشته و به آن پاسخ داده شود. جدول ضرب پلکانی نوشته شود.