تکلیف روز شصت و یکم

دانش آموزان کلاس توران میر هادی :

کاربرگ ریاضی پاسخ داده شود. فارسی پرسیده می شود. یک دیکته نوشته شود.

دانش آموزان کلاس سعیده قدس :

یک دیکته نوشته شود. دو تا کاربرگ حل شود. روخوانی تمرین شود.