تکلیف روز شصتم

مطالعات اجتماعی مرور شود. ۱۰ سوال که به نظر دانش آموز  مهم است در دفتر مشق نوشته شود و به آن پاسخ داده شود. جدول ضرب تمرین شود.