افتخارات دبستان ستارگان زمین

افتخارات دبستان ستارگان زمین

مقام سوم مسابقات نمایش صحنه ای منطقه ۶ در سال تحصیلی ۹۶_۹۵

مقام اول موسیقی نمایش منطقه ۶ در سال تحصیلی۹۶_۹۵

متنخب طرح جابر در پایه ی اول و چهارم منطقه ۶ در سال تحصیلی ۹۶_۹۵

مقام سوم شطرنج انفرادی در استان تهران در سال تحصیلی۹۶_۹۵

قهرمان تیمی مسابقات دو و میدانی منطقه ۶ در سال تحصیلی ۹۷_۹۶

نایب قهرمان تیمی مسابقات شطرنج منطقه ۶ در سال تحصیلی۹۷_۹۶

نایب قهرمان مسابقات شطرنج انفرادی منطقه ۶ ذر سال تحصیلی ۹۷_۹۶

نایب قهرمان مسابقات شطرنج انفرادی استان تهران در سال تحصیلی ۹۷_۹۶

قهرمان مسابقه انفرادی پرتاب وزنه منطقه ۶ در سال تحصیلی۹۷_۹۶

مقام سوم مسابقه انفرادی دو سرعتی منطقه ۶ در سال تحصیلی۹۷_۹۶

مقام اول  مسابقات نمایش عروسکی منطقه ۶ در سال تحصیلی۹۷_۹۶

منتخب سه طرح جابر پایه ی پنجم و ششم منطقه ۶ در سال تحصیلی ۹۷_۹۶

مقام اول  موسیقی نمایش منطقه ۶ در سال تحصیلی۹۷_۹۶

قبولی در آزمون مدارس تیزهوشان در سال تحصیلی ۹۷_۹۶

نایب قهرمانی  تیمی مسابقات شطرنج  منطقه ۶ ذر سال تحصیلی ۹۸_۹۷

مقام اول  مسابقات نمایش عروسکی منطقه ۶ در سال تحصیلی۹۸_۹۷

مقام برتر مسابقات ژیمناستیک منطقه ۶ در سال تحصیلی ۹۸_۹۷